Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


EBIT (Earnings before interest and taxes)

také „Výnos před úroky a zdaněním“ je jeden z ukazatelů, který měří provozní výkonnost společnosti. Počítá se podobně jako EBITDA, započítávají se však do ní odpisy (ve výkazu zisků a ztrát položka trvalé úpravy hodnot dlouhodobého majetku).

Podobné příspěvkY: