Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Zrušení domluveného úvěru. Má na to banka právo?

 

Server Seznam Zprávy přinesl zprávu o tom, že v důsledku koronavirové krize banka Sberbank zrušila provozní úvěr sportovnímu areálu Sport Park, jehož součástí jsou i Bílí Tygři Liberec. Jak se na situaci dívá klient a jak k ní přistupuje banka?

 

Pro ilustraci si zde dovolíme několik citací z článku:

„V situaci, kdy vyhlášením nouzového stavu přicházíme o 95 % příjmů firmy, přichází kudla do zad z míst, kde byste to čekali nejméně. Bankovní partner nám oznámil, že nám s okamžitou platností ukončuje čerpání provozního úvěru,“ oznámil rozhořčeně klub na sociálních sítích.“

„Banka nemůže poskytovat informace o konkrétních klientech a smluvním vztahu, je to předmětem bankovního tajemství. Jsme však ze zákona povinni postupovat s péčí řádného hospodáře a posuzovat tak jednotlivé úvěrové případy,“ uvedla banka na dotaz Seznam Zpráv.“

Zdroj: Daniel Andrisák: Banka zrušila hokejovému Liberci úvěr. Kudla do zad, stěžuje si klub. Seznam Zprávy 30.3.2020

Uvedená vyjádření velmi dobře vystihují pozici obou stran – úvěrující banky a jejího klienta a dávají vzpomenout na starou bankovní průpovídku o deštníku, který vám banka nabízí, aby vám ho vzala v okamžiku, kdy se rozprší.

Co však banku k podobnému postupu opravňuje a skutečně se klient nemůže spolehnout na to, že bude mít k dispozici peněžní prostředky z úvěru, přestože má uzavřenou úvěrovou smlouvu?

U provozního úvěru, o který se v dané kauze jedná, se v praxi uplatňují dva základní typy úvěrových linek. Tzv. nekomitované (nezávazné), kdy je k dispozici úvěrová linka, ale banka má podle úvěrové smlouvy právo čerpání úvěru neposkytnout a to z jakéhokoliv důvodu a teoreticky i zcela bez uvedení důvodu. Naproti tomu komitované (závazné) úvěrové linky zakládají povinnost banky úvěr poskytnout v případě, že klient dodrží ustanovení úvěrové smlouvy. V tomto případě klient většinou platí tzv. závazkovou provizi (commitment fee).

Nevíme, o jaký typ úvěrového vztahu se jedná ve výše uvedeném případě, ani neznáme konkrétní úvěrovou smlouvu. Nicméně, i kdyby se jednalo o závaznou úvěrovou linku, může se stát, že se banka rozhodne úvěr klientovi nadále neposkytovat, nevyčerpané částky neumožní čerpat a vyčerpané částky může předčasně zesplatnit. K tomuto (z hlediska klienta drastickému) kroku může přistoupit, pokud na základě svého uvážení dospěje k názoru, že se úvěrová bonita dlužníka zhoršila natolik, že není možné rozumně očekávat, že dlužník dostojí svým povinnostem z úvěrové smlouvy, zejména nezvládne splácení úvěru a platbu úroků.

Co banku k takovému postupu opravňuje a má vůbec k tomuto kroku oporu v úvěrové dokumentaci? Odpověď je ve většině případů ano. Buď přímo v úvěrové smlouvě, nebo častěji ve Všeobecných obchodních podmínkách (VOP) jednotlivých bank se můžeme dočíst, jak je tato situace řešena.

Konkrétně u Sberbank najdeme toto ustanovení:

Případem porušení je mimo jiné když:

Banka zjistí skutečnosti, které dle jejího názoru mo­hou ohrozit povinnost Klienta dostát svým dluhům vůči Bance (zejména podstatné zhoršení finanční situace Klienta nebo osoby poskytující zajištění, platební neschopnost Klienta nebo osoby poskytu­jící zajištění, hrozící úpadek nebo likvidace, atd.).

Pokud nastane případ porušení, je Banka oprávněna při­jmout dle svého uvážení některá z následujících opatření (jedno nebo více z nich):

  1. prohlásit nesplacenou část úvěrů poskytnutých Ban­kou, včetně příslušenství bez ohledu na sjednanou dobu platnosti úvěrů a splácení, za   splatnou, zcela nebo zčásti, a to ke dni uvedenému v prohlášení a Klient je povinen tuto dlužnou částku včetně příslušenství uhradit ve lhůtě stanovené v písemném prohlášení, ji­nak do 15 (patnácti) dnů od doručení prohlášení,
  2. zablokovat finanční prostředky na všech běžných či termínovaných (vkladových) účtech Klienta,
  3. požadovat další zajištění,
  4. omezit nebo úplně zastavit čerpání úvěrů,
  5. odstoupit od úvěrové smlouvy,……………………atd.

Zdroj: Sberbank, Všeobecné úvěrové podmínky pro podnikatele a malé firmy platné od 1.1.2019, Část IX Případy porušení

Velmi podobně mají toto ustanovení upraveno ve svých všeobecných obchodních podmínkách nebo všeobecných úvěrových podmínkách i ostatní banky. Úvěrové smlouvy se zpravidla na tyto dokumenty odvolávají a klient svým podpisem úvěrové smlouvy zároveň akceptuje i tyto obecné podmínky. 

Je třeba říct, že i přes tuto oporu ve smluvních podmínkách není rozhodnutí banky o pozastavení financování nebo dokonce zesplatnění úvěru nikdy lehké. Musí se vzdát výnosu z úvěru, se kterým už ve svém rozpočtu počítala, naruší svůj vztah s klientem a nezanedbatelné je i reputační riziko, protože se může jevit jako neloajální ke svým klientům. Rozhodnutí o tom, jak v konkrétních případech postupovat je pro banku složité i v tom, že musí v každém okamžiku přihlížet i ke kvalitě a vývoji svého úvěrového portfolia jako celku.

 

Související články:

Úvod do bankovního financování

Proces bankovního financování