Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Nebankovní financování

 

Jaké jsou možnosti financování firmy v případě, že z různých důvodů není dostupný nebo vhodný bankovní úvěr? Článek se stručně věnuje některým možnostem financování (nebankovní instituce, zpětný leasing, emise dluhopisů, P2B platformy).

 

Většina společností se v případě potřeby financování obrací na svou banku (nebo na jiné banky) a žádá o poskytnutí úvěru. Důvodem je nejenom to, že se jedná o obvyklý postup, ale také významná skutečnost, že bankovní financování je většinou výrazně levnější, než jiné finanční zdroje. Je ovšem třeba říct, že je levnější mimo jiné i proto, že je vyhrazeno firmám s dostatečnou úvěrovou bonitou. Ne všechny společnosti na bankovní financování dosáhnou a může to být z různých důvodů – krátká historie jejich existence, nedostatečná provozní a finanční výkonnost, (z pohledu banky) rizikové odvětví nebo oblast činnosti, neobvyklý požadavek na financování (třeba na aktivitu, která se vymyká jejich běžnému podnikání). Těchto důvodů může být mnoho. V některých případech by banka financování byla ochotná poskytnout, ale za podmínek, které klient nechce akceptovat (např. zajištění nebo nějaké omezující požadavky).

Jaké možnosti financování tedy mají společnosti, které nemohou nebo nechtějí využít běžnou formu bankovního úvěru?

  • Financování založené na aktivech (asset-based lending)

Pokud firma nemůže prokázat dostatečně robustní cash-flow, ale disponuje hodnotnými aktivy, může se pokusit založit financování právě na nich.

Zde je několik možností, podle toho o jaká aktiva se jedná:

Nemovitý a movitý majetek

Existuje mnoho nebankovních finančních společností, které financují menší a střední podniky a podnikatele za podmínky, že jsou schopni poskytnout do zástavy nemovitý nebo vybraný movitý majetek (stroje, zařízení, vozidla). Maximální částka poskytnutého úvěru se pak odvíjí od ocenění zastavené nemovitosti nebo movitých věcí.

Konkrétními možnostmi financování tohoto druhu se budeme zabývat v některém z dalších článků, obecně lze však říci, že tyto finanční společnosti jsou flexibilní, umožňují například sjednání úvěru online bez velké administrativní zátěže, částka úvěru a jeho splatnost jsou však poměrně omezené a zpravidla se jedná o relativně drahé financování.

Jinou možností jak využít vlastnictví nemovitostí (ale i některých movitých věcí) pro vyřešení potřeb financování je zpětný leasing. Jeho principem je, že svůj  majetek prodáte leasingové společnosti a získáte za něj stanovenou sumu finančních prostředků, kterou následně pravidelnými splátkami splácíte. Výhodou je, že tento majetek můžete nadále používat a po splacení domluvené částky bude opět převeden do vašeho vlastnictví. Výhodou také je, že v závislosti na předmětu zpětného leasingu, může být poskytnuto i dlouhodobé financování s flexibilním nastavením splácení.

Pohledávky

Další aktiva, která může společnost využít pro potřeby svého financování, jsou pohledávky, které lze prodat nebo postoupit financující společnosti prostřednictvím tzv. faktoringu. K využití pro potřeby faktoringu musí ovšem pohledávky splňovat určitá kritéria – musí se jednat o pohledávky v dostatečném objemu, za dostatečně bonitními odběrateli, s dostatečně dlouhou splatností (typicky 30 – 90 dní), ve lhůtě splatnosti, nezastavené nebo nepostoupené jinému subjektu (typicky  bance jako zástava za provozní úvěr) a musí být možné jejich postoupení (nesmí to být zakázáno ve smlouvě s příslušným odběratelem).

Pokud takovými pohledávkami společnost disponuje, může dosáhnout na financování až do výše cca 70-80%  hodnoty postoupených pohledávek a v případě bezregresního faktoringu si významným způsobem může omezit i riziko nezaplacení postoupených pohledávek.

Emise dluhopisů je jednou z možností, jak získat úvěrové zdroje, aniž by se společnost musela obracet na bankovní instituci. Poskytovatelem finančních prostředků jsou v tomto případě privátní nebo institucionální investoři, kteří si vydané dluhopisy zakoupí výměnou za tzv. kupón (což je vlastně úroková sazba za poskytnuté úvěrové prostředky). Splatnost bývá většinou v rozmezí 3 – 7 let, nejčastěji s jednorázovou splatností na konci období splatnosti, přičemž dluhopisy mohou být jak nezajištěné, tak i zajištěné majetkem emitenta (společnosti, která dluhopisy vydává) nebo třetí osobou.

Emise dluhopisů pro střední a menší společnosti není z formálního hlediska příliš náročná, zejména pokud se jedná o menší emise do cca 25 mil. Kč. ČNB uplatňuje svou dohledovou funkci a schvaluje prospekt emitenta až u větších emisí. Právní úpravu najdeme m.j.  v Zákoně č. 89/2012 Sb. Nový Občanský zákoník a v Zákoně č. 190/2004 Sb. o dluhopisech. Navíc existuje velký počet poradenských společností a právních kanceláří, které mohou firmám s emisí dluhopisů poradit. Existují i dluhopisová tržiště, které slouží k distribuci dluhopisů investorům,přičemž některé slouží jenom jako inzertní portál, jiné poskytují investorům i poradenské služby v různém rozsahu. Vzhledem k velkému počtu rizikových dluhopisů na trhu, lze očekávat zpřísnění regulace, zejména v oblasti nabídky dluhopisů drobným investorům.

Emitent by měl pečlivě uvážit, jakým způsobem bude svou emisi prezentovat a nabízet potenciálním investorům, protože zařadit se do jedné řady s problematickými (tzv. junk bondy – příliš rizikovými nebo dokonce podvodnými) dluhopisy může být nevhodné zejména z reputačního hlediska.

  • P2B platformy

Internetové platformy zprostředkující vztah mezi drobnými investory – fyzickými osobami, které mají k dispozici volné finanční zdroje a menšími a středními firmami s potřebou financování jsou moderní a rychle se rozvíjející formou financování. Jedná se o poměrně novou záležitost (několik let) a její využití je zatím spíše okrajové.  Projevuje se zde stávající trend decentralizace financování a přímého kontaktu mezi věřiteli a dlužníky bez mezičlánků v podobě bank a velkých finančních institucí. Tomuto tématu se budeme věnovat podrobněji v některém z příštích článků.