Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Bankovní záruka

je slib poskytovatele záruky (ručitele – nejčastěji banky), že v případě nesplnění smluvního závazku subjektem, za který ručí, vyplatí beneficientovi záruky zaručenou částku.

Bezregresní faktoring

Bezregresní faktoring

je faktoring, při kterém faktoringová společnost nese až do domluvené výše riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle příslušných odběratelů.  

Borrowing Base

Borrowing Base

Borrowing Base

je instrument používaný u provozního financování, prostřednictvím kterého se stanoví výše úvěru, kterou může klient čerpat v závislosti na hodnotě aktiv (nejčastěji obchodních pohledávek a zásob) použitých jako zajištění příslušného úvěru.  V širším významu se jako borrowing

Cash konverze

Cash konverze

Cash konverze

je ukazatel, který stanovuje, jaký je poměr mezi čistým cash flow společnosti a jejím čistým ziskem. Obě položky jsou ovlivněny provozním výkonem společnosti v daném období, ale hlavní rozdíly mezi nimi jsou následující: čistý zisk je ovlivněn

Čistý dluh

Čistý dluh

je suma finančních závazků společnosti (úvěry, dluhopisy, finanční výpomoci apod.) snížená o hodnotu krátkodobého finanční majetku a peněžních prostředků.