Jak financovat firmu
Blog o firemním financování


Projektové financování

 

Článek se zabývá charakteristikou projektového financování, které patří mezi nejnáročnější typy finančních instrumentů z hlediska nákladů i z hlediska jejich přípravy, jak pro příslušnou finanční instituci, tak pro klienta. Uvádíme zde několik bodů, které je třeba při zvažování projektového financování pečlivě uvážit.

 

Projektové financování je financování velkých a dlouhodobých projektů, které má na rozdíl od běžného investičního úvěru následující specifika:

 • Financuje se pořízení a vybudování nového komplexního aktiva (vybudování výrobních celků, nemovitostí, je často používáno např. v energetice, v oblasti obnovitelných zdrojů, infrastrukturních projektů);
 • Dlužníkem je zpravidla pouze pro účely projektu založena projektová společnost (běžné označovaná jako Special Purpose Vehicle, SPV);
 • Jako zdroj splácení slouží pouze finanční toky vyprodukované tímto aktivem;
 • Jedná se o relativně drahou formu financování vzhledem k rizikovému profilu a náročnosti přípravy realizace a financování projektu;
 • Projektové financování je dlouhodobé (10-30 let) s významným odkladem splátek v závislosti na charakteru, době výstavby a životnosti projektu.

Požadavky financující banky

 • Vysoká kvalita a bonita investora – dostatečné zkušenosti v oboru, kapitálová síla, manažerské kapacity;
 • Adekvátní podíl vlastních zdrojů na financování projektu (zpravidla 20 -50 % nákladů projektu) a předem domluvený způsob jejich vložení (sponzor investuje jako první – equity first – nebo poměrné vkládání vlastních a bankovních prostředků);
 • Důraz na technické, ekologické, tržní, ekonomické, finanční posouzení projektu – zadává se zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) se zapojením externích poradců – specialistů v daném oboru;
 • Významnou částí úvěrového posouzení je podrobná analýza všech známých rizik, jejich ošetření a rozdělení jejich dopadu na jednotlivé účastníky projektu – financující banku, investora a dalších účastníků projektu – např. pojistitelná rizika na poskytovatele pojištění, rizika zhotovení na (generálního) dodavatele projektu (včetně příslušných záručních instrumentů – záruka za dobré provedení – performance bond, zádržné), tržní rizika na odběratele a dodavatele zpravidla prostřednictvím smluvního zajištění (ideálně závazek poskytnutí vstupů (materiálu, energií) ve stanovených množstvích a cenách, závazek odběru výstupů (odběru zboží a služeb) ve stanovených množstvích a cenách nebo Take-or-pay kontrakty);   
 • Detailní analýza výše zmíněných účastníků projektu a jejich schopnost dodržet stanovené smluvní závazky;
 • Robustní finanční model prokazující schopnost obsluhy dluhu (splácení úvěru, úroků a poplatků) i v případě zhoršení výchozích předpokladů (analýza scénářů, analýza senzitivity);
 • Detailní sledování průběhu výstavby a provozu projektu zpravidla za pomoci externích poradců;
 • Relativně přísné a podrobně stanovené úvěrové podmínky, např. povinnosti dodržovat stanovené výkonové parametry, závazné finanční ukazatele, směřování veškerých hotovostních toků přes účty vedené u financující banky, omezení na výplatu dividendy a další distribuce hotovosti sponzorům;
 • Zajištění všemi existujícími i budoucími aktivy projektu – majetkem projektové společnosti, který je k dispozici, zástava obchodních podílů nebo akcií projektové společnosti, zástava podniku, zástava nebo postoupení pohledávek a práv z kontraktů projektové společnosti, pohledávek z pojistného plnění a někdy i částečné ručení investora nad rámec investovaných vlastních zdrojů např. v případě specifických rizik).

Co je třeba zvážit při přípravě projektového financování

Z výše uvedených požadavků vyplývá významná nákladová i časová náročnost přípravy projektového financování a z těchto důvodu je vhodná pouze pro větší projekty (s investičními náklady od cca 100 mil. Kč výše).

Z pohledu investora má použití projektového financování smysl, pokud nemá dostatečný objem vlastních finančních zdrojů a staví příslušný projekt tzv. „na zelené louce“. Pokud se jedná o fungující firmu nebo skupinu, je vhodné zvážit, zda by nebylo jednodušší a levnější variantou financování prostřednictvím klasického investičního úvěru (tj. do financování by se zapojila i dluhová kapacita  stávající firmy nebo skupiny). Na druhé straně i pro funkční firmu nebo skupinu mohou existovat důvody, pro které si zvolí spíše tuto náročnější formu projektového financování – např. když se jedná o projekt z hlediska zaměření, velikosti nebo rizikového profilu významně odlišný od stávající činnosti, takže je vhodnější ho realizovat prostřednictvím SPV než si ho ponechat ve vlastní bilanci.      

Výhodou projektového financování může být i poskytnutí dalších instrumentů ze strany financující banky, které napomohou hladké realizaci projektu – překlenovací financování na platbu DPH při nákupu aktiv projektu, zajištění plateb dodavatelům a zhotovitelům projektu  – např. poskytnutí dokumentárního akreditivu, poskytnutí záruky za zádržné, zajištění měnového rizika při pořizování dodávek v cizí měně apod.